โครงสร้างสมาคมฯสมัยที่ 21
โครงสร้างสมาคมฯสมัยที่ 21

จำนวนผู้เข้าชม

blog counter

โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ  ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

ระหว่างวันที่  23 - 29  เมษายน  2561ณ  ค่ายหลวงบ้านไร่  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

ประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษานายกสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์สมัย 21

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ(A.L.T.C.)

หนังสือแจ้งเปิดการฝึกอบรมบีทีซี.วิสามัญ อศช.มี.ค.2561 มีลายเซ็นต์

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับที่หนึ่งการฝึกอบรมผูู้กำกับลูกเสือ(บีทีซี)

หนังสือแจ้งเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (เอ.ที.ซี.)

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (เอ.ที.ซี.) เฉพาะผู้บริหาร