การฝึกอบรม โดย สมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญ แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

BTC

โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)

ATC

โครงการการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป (A.T.C)----------------------------------------------------

ATC

โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)-----------------------------------------------------------

ALTC

โครงการฝึกอบรมบุคคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C)

ข่าวประชาสัมพันธ์และการลงทะเบียนการฝึกอบรม

:หัวข้อการอบรม:

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือในการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C.

เปิดรับสมัครตั้งแต่ :
2018-08-02 ถึง 2018-10-13
รายงานตัวและเข้ารับการฝึกอบรม :
2018-10-14 ถึง 2018-10-20
สถานที่ฝึกอบรม
ค่ายหลวงบ้านไร่ ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3223-2828

ค่าสมัคร :4000

:หัวข้อการอบรม:

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น BTC

เปิดรับสมัครตั้งแต่ :
2018-07-01 ถึง 2018-08-09
รายงานตัวและเข้ารับการฝึกอบรม :
2018-08-10 ถึง 2018-08-13
สถานที่ฝึกอบรม
ค่ายหลวงบ้านไร่ ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3223-2828

ค่าสมัคร :1500

คณะกรรมการสมาคมสโมสรฯ

นายไพฑูลย์ พันธ์ชาตรี
นายกสมาคมสโมสรฯ
นายมงคลภัทร์ ธำรงสินสุวรรณ
เลขาธิการ
นางสาวกัญญา ตันทองทิพย์
รองเลขาธิการ
นางอโศก ผุดผ่อง
อุปนายกฝ่ายบริหาร
นายสมโภชน์ หลวงเทพ
อุปนายกฝ่ายวิชาการฯ
นายอนุวัฒน์ ชูทรัพย
อุปนายกฝ่ายกิจกรรม
นายพรเทพ คล้ายพ่อค้า
อุปนายกฝ่ายบริการและประชาสัมพันธ์
นายอรรถ แสงจิตต์
อุปนายกฝ่ายหาทุนและวิเทศสัมพันธ์
นางนุชรี จันทร์ตรี
ฝ่ายเหรัญญิก
นางอมร ประภานนท์
ทะเบียนและสมาชิกภาพ
นางพรมณี ศุภสุวรรณ
ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิกากร
นางสาวกชวรรณ หาญกล้า
ฝ่ายพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
นายประสงค์ ชัยสาร
พัฒนาลูกเสือและยุวชน
นายอุกฤษฎิ์ ถินคำ
ฝ่ายสื่อสารและนิทรรศการ
นายพิษณุวัตร สุนทรนันท
ฝ่ายกิจกรรม
นายสินาท ศรีสุวรรณ
ฝ่ายกิจการพิเศษ
นายศราวุธ ทรัพย์โมค
ฝ่ายพัสดุและโสตทัศนูปกรณ์
ว่าที่ร้อยตรีจารุบุตร ทะสุวรรณ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายวสันต์ ด่านกิจเจริญ
ฝ่ายบันทึกภาพและวารสาร
ว่าที่ร้อยตรี.ดร.นิตินัย นิยมวัน
ฝ่ายหาทุนและสิทธิประโยชน์
นายจงรักษ์ วงศ์เสวต
ฝ่ายสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์