ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)

โครงการ/ลงทะเบียนการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)

เปิดรับสมัครตั้งแต่ :
2019-01-27 ถึง 2019-03-01
รายงานตัวและเข้ารับการฝึกอบรม :
2019-03-25 ถึง 2019-03-31
สถานที่ฝึกอบรม
ค่ายหลวงบ้านไร่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (ห้องอบรมปรับอากาศ)

ค่าสมัคร :4000

คณะที่ปรึกษาสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

นายอุดม นัยชิต
อดีตนายกสมาคมฯ
เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต
อดีตนายกสมาคมฯ
พ.ต.อ. (พิเศษ) พลวุฒิ วิเศษสงวน
อดีตนายกสมาคมฯ
นายพรัชฌ์ ผุดผ่อง
อดีตนายกสมาคมฯ
นายวิรัช บุญชัยศรี
อดีตกรรมการบริหาร
นายสุภโชค เกษมจิต
อดีตนายกสมาคมฯ

คณะกรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

นายไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรี
นายกสมาคมสโมสรฯ
นายมงคลภัทร์ ธำรงสินสุวรรณ
เลขาธิการ
นางสาวกัญญา ตันทองทิพย์
รองเลขาธิการ
นางอโศก ผุดผ่อง
อุปนายกฝ่ายบริหาร
นายสมโภชน์ หลวงเทพ
อุปนายกฝ่ายวิชาการฯ
นายอนุวัฒน์ ชูทรัพย์
อุปนายกฝ่ายกิจกรรม
นายพรเทพ คล้ายพ่อค้า
อุปนายกฝ่ายบริการและประชาสัมพันธ์
นายอรรถ แสงจิตต์
อุปนายกฝ่ายหาทุนและวิเทศสัมพันธ์
นางนุชรี จันทร์ตรี
ฝ่ายเหรัญญิก
นางอมร ประภานนท์
ฝ่ายทะเบียนและสมาชิกภาพ
นางพรมณี ศุภสุวรรณ
ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
นางสาวกชวรรณ หาญกล้า
ฝ่ายพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
นายประสงค์ ชัยสาร
ฝ่ายพัฒนาลูกเสือและยุวชน
นายอุกฤษฎ์ ถินคำ
ฝ่ายสื่อและนิทรรศการ
นายพิษณุวัตร สุนทรนันท
ฝ่ายกิจกรรม
นายสินาท ศรีสุวรรณ
ฝ่ายกิจการพิเศษ
นายศราวุธ ทรัพย์โมค
ฝ่ายพัสดุและโสตทัศนูปกรณ์
ว่าที่ร้อยตรีจารุบุตร ทะสุวรรณ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายวสันต์ ด่านกิจเจริญ
ฝ่ายบันทึกภาพและวารสาร
ว่าที่ร้อยตรีนิตินัย นิยมวัน
ฝ่ายหาทุนและสิทธิประโยชน์
นายจงรักษ์ วงศ์เสวต
ฝ่ายสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์