ความเป็นมาของลูกเสือวิสามัญ และ สมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย

การลูกเสือวิสามัญได้ถือกำเนิดขึ้นโดย ลอร์ด เบเดน โพวเอล (ROBERT STEPENSON SMITH BADEN POWILL) ผู้ก่อกำเนิดกิจการลูกเสือโลก โดยจัดตั้งกิจการลูกเสือโลก โดยจัดตั้งกิจการลูกเสือวิสามัญ (ROVER SCOUT) เมื่อปี ค.ศ. 1919 (พ.ศ. 2462) การลูกเสือวิสามัญในประเทสไทย ได้เริ่มมีการจัดตั้งกองลูกเสือวิสามัญเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2506 โดย ฯพณฯ นายอภัย จันทรวิมล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกาาธิการ (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในสมันนั้น) การก่อตั้งสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญ แห่งประเทศไทย ได้เริ่มจากการตั้งเป็นศูนย์ลูกเสือวิสามัญ โดยการเปิดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญเป็รุ่นแรกของประเทศไทย ณ บริเวณเกาะลอย สวนลุมพินี หลังจากการเข้าพิธีพิจารณาตนเอง เพื่อทำพิธีเข้าประจำกองและติดแถบ 3 สี ที่วัดสระเกศราชวรวิหารในวันที่ 4 มิถุนายน 2506 คณะผู้บังบัญชาลูกเสือวิสามัญ ก็ได้ประชุมเลือกตั้งกรรมการลูกเสือวิสามัญในวันรุ่งขึ้น นับเป็นการวางรากฐานกิจการลูกเสือวิสามัญในประเทศไทย คณะกรรมการบริหารศูนย์ลูกเสือวิสามัญได้รับการแต่งตั้งโดยคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เมื่อ 12 กันยายน 2516 โดย ศาสคราจารย์ นายแพทย์บุญสม มาร์ติน เลขาธการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ (สมัยนั้น) เป็นผู้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ลูกเสือวิสามัญ จำนวน 20 คน โดยมีนายสว่าง สุขัคคานนท์ เป็นประธานศูนย์ ภายหลังประธานศูนย์ถึงแก่กรรม เมื่อต้นปี พ.ศ.2517 คณะกรรมการได้เลือก นายพา ไชยเดช เป็นประธานศูนย์คนต่อไป
ต่อมาคณะกรรมการศูนย์ลูกเสือวิสามัญได้รับคำแนะนำจาก ฯพณฯ นายอภัย จันทรวิมล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น ให้จัดตั้งเป็นสมาคมเพื่อให้ฐานะเป็นนิติบุคคลและสามารถปฎิบัติงานได้คล่องตัวขึ้น จึงได้แต่งตั้งอนุกรรมการคณะหนึ่งเพื่อร่างข้อบังคับของสมาคม โดยความเห็นชอบชองคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่วชาติ และะมอบให้นายพา ไชยเดช นายอรรณพ กัณทวี นายชลอ กมลพันธ์ และนายนัทธี พุคยาภรณ์ เป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตจดทะเบียนก่อตั้งสมาคม สมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทยได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคนสโมสรตามใบอนุญาตที่ ค.76/2519 ลงวันที่ 12 เมษายน 2519 และเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2539 สมาคมฯ ได้มีหนังสือนำความกราบทูลสมเด็จนำความกราบทูลสมเด็จภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงพระกรุณารับสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทยไว้ในประอุปถัมภ์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2539 คณะกรรมการบริหารสมาคมสโมสรฯ ตามข้อบังคับสมาคมฯ มีวาระ 2 ปี
สมัยแรก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2520 – 18 มีนาคม 2522)
นายพา ไชยเดช เป็นนายกสมาคมสโมสรฯ
สมัยที่ 2 (18 มีนาคม 2522 – 18 มีนาคม 2524)
นายอุดม แสงหิรัญ เป็นนายกสมาคมสโมสรฯ
สมัยที่ 3 (18 มีนาคม 2524 – 18 มีนาคม 2526)
นายอาภรณ์ อินฟ้าแสง เป็นนายกสมาคมสโมสรฯ
สมัยที่ 4 (18 มีนาคม 2526 – 18 มีนาคม 2528)
นายพา ไชยเดช เป็นนายกสมาคมสโมสรฯ
สมัยที่ 5 (18 มีนาคม 2528 – 18 มีนาคม 2530)
นายอาภรณ์ อินฟ้าแสง เป็นนายกสมคมสโมสรฯ
สมัยที่ 6 (18 มีนาคม 2530 – 18 มีนาคม 2532)
นายอุดม นัยชิต เป็นนายกสมาคมสโมสรฯ
สมัยที่ 7 (18 มีนาคม 2530 – 18 มีนาคม 2534)
นายอุดม นัยชิต เป็นนายกสมาคมสโมสรฯ
สมัยที่ 8 (18 มีนาคม 2534 – 18 มีนาคม 2536)
นายพรัชฌ์ ผุดผ่อง เป็นนายกสมาคมสโมสรฯ
สมัยที่ 9 (18 มีนาคม 2536 – 18 มีนาคม 2538)
เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต (ร.น.) เป็นนายกสมคมสโมสรฯ
สมัยที่ 10 (18 มีนาคม 2538 – 18 มีนาคม 2540)
นายประเสริฐ เทพพิทักษ์ เป็นนายกสมาคมสโมสรฯ
สมัยที่ 11 (18 มีนาคม 2540 – 18 มีนาคม 2544)
นายประเสริฐ เทพพิทักษ์ เป็นนายกสมาคมสโมสรฯ
สมัยที่ 12 (18 มีนาคม 2542 – 18 มีนาคม 2546)
พ.ต.อ.(พิเศษ)พลวุฒิ วิเศษสงวน เป็นนายกสมาคมสโมสรฯ
สมัยที่ 13 (18 มีนาคม 2544 – 18 มีนาคม 2550)
นายพรัชฌ์ ผุดผ่อง เป็นนายกสมคมสโมสรฯ
สมัยที่ 14 (18 มีนาคม 2546 – 18 มีนาคม 2548)
นายพรัชฌ์ ผุดผ่อง เป็นนายกสมาคมสโมสรฯ
สมัยที่ 15 (18 มีนาคม 2548 – 18 มีนาคม 2550)
นายพรัชฌ์ ผุดผ่อง เป็นนายกสมาคมสโมสรฯ
สมัยที่ 16 (18 มีนาคม 2550 – 18 มีนาคม 2552)
นายสุภโชค เกษมจิต เป็นนายกสมาคมสโมสรฯ
สมัยที่ 17 (18 มีนาคม 2552 – 18 มีนาคม 2554)
นายไพฑูรย์ พันธ์ชาตรี เป็นนายกสมคมสโมสรฯ
สมัยที่ 18 (18 มีนาคม 2554 – 18 มีนาคม 2556)
นายภิรมย์ศักดิ์ กิจพัฒนาสมบัติ เป็นนายกสมาคมสโมสรฯ
สมัยที่ 19 (18 มีนาคม 2556 – 18 มีนาคม 2558)
นายสุภโชค เกษมจิต เป็นนายกสมาคมสโมสรฯ
สมัยที่ 20 (18 มีนาคม 2558 – 18 มีนาคม 2560)
นายไพฑูรย์ พันธ์ชาตรี เป็นนายกสมาคมสโมสรฯ
สมัยที่ 21 (18 มีนาคม 2560 – 18 มีนาคม 2562)
นายไพฑูรย์ พันธ์ชาตรี เป็นนายกสมคมสโมสรฯ
ปัจจุบันที่ทำการสมาคม (ชั่วคราว) ตั้งอยู่ที่ : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน เลขที่ 378 ถนนอิสรภาพ ซอย 42 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร.0-2591-1610-5 โทรสาร 0-2472-1010