ระเบียบสมาคมฯว่าด้วยการเงิน

                  โดยที่สมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษาเงินและการอนุมัติส่งจ่ายเงินของสมาคมฯ ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพสังคม และ เศรษฐกิจปัจจุบัน ตามข้อบังคับของสมาคมฯ หมวดที่ 5 การเงิน อาศัยอำนาจตามความในบทที่ 6 แห่งข้อบังคับสมาคมฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีเก็บรักษาเงินและอนุมัติสั่งจ่ายเงินของสมาคมฯ ไว้ดังนี้
       ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2544”
       ข้อ 2 ระเบียบข้อนี้มีผลบังคับใช้ นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใช้ระเบียบนี้เป็นต้นไป
       ข้อ 3 หลักเกณฑ์การเก็บรักษาเงิน และการอนุมัติสั่งจ่ายเงินของสมาคมฯให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
             3.1 เหรัญญิกทำหน้าที่เก็บรักษาเงินสดเป็นทุนหมุนเวียน สำหรับใช้ในกิจการของสมาคมฯ ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท
             3.2 ให้นายกสมาคมฯ มีอำนาจอนุมัติสั่งจ่ายเงิน เพื่อกิจการของสมาคมฯ ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท และต้องแจ้งให้ที่ประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ ทราบภายหลังด้วย ถ้าเกินจากนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ก่อนด้วยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารสมาคมฯ

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนกันยายน 2558
(นายไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรี)
นายกสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทยสมัยที่ 20

ระเบียบสมาคมฯว่าด้วยการเลือกตั้ง

                  โดยที่สมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เห็นสมควร กำหนดระเบียบและวิธีการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญ แห่งประเทศไทย อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ 6 แห่งข้อบังคับของสมาคมฯ จึงกำหนดระเบียบและวิธีการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ไว้ดังนี้
             ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า ระเบียบสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย
             ข้อ 2 ให้ยกเลิกระเบียบ ที่ตราขึ้นก่อนหรือที่ขัดต่อระเบียบนี้
             ข้อ 3 ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศใช้ระเบียบนี้เป็นต้นไป
             ข้อ 4 วิธีการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย ให้ดำเนินการ ดังนี้
       4.1 ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่จะหมดวาระแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งเพื่อดำเนินการเตรียมการเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี
       4.2 ประธานและรองประธาน ดำเนินการเลือกตั้ง ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเลือกตั้งจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่จำนวนหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่
            - เป็นกรรมการตรวจคุณสมบัติสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนน
            - เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน
            - เป็นกรรมการขานคะแนน
            - และอื่น ๆ ได้ตามความจำเป็น
       4.3 ให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่เสนอชื่อสมาชิกสามัญผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมผู้รับรองคุณสมบัติอย่างน้อย 5 คน เพื่อให้ สมาชิกในที่ประชุมใหญ่ลงคะแนนเลือกตั้ง จำนวนผู้ได้รับการเสนอชื่ออยู่ในดุลยพินิจของที่ประชุมใหญ่
       4.4 สมาชิกที่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้แก่ สมาชิกสามัญเท่า นั้นและต้องนำบัตรสมาชิกสมาคมฯ มาแสดงกับกรรมการ ตรวจสอบคุณสมบัติฯ ทุกครั้ง ถ้าบัตรสมาชิกสูญหายให้นาย ทะเบียนสมาคมฯ ตรวจสอบคุณสมบัติ และออกใบแทน เพื่อให้เป็นเอกสารประกอบการเลือกตั้งในครั้งนั้น
       4.5 การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ให้ เป็นไปโดยวิธีลับ โดยการทำเครื่องหมาย กากบาท ลงใน บัตรเลือกตั้งที่เตรียมไว้เฉพาะ สมาชิก 1 คนมีสิทธิเลือก ผู้ถูกเสนอชื่อรับเลือกตั้งได้ไม่เกิน 11 คน หากเกินจะถือ ว่าเป็นบัตรเสีย (ไม่นับคะแนน)
       4.6 ผู้ที่ได้รับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุด 11 คน ตามลำดับ ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ
       4.7 ให้กรรมการทั้ง 11 คน ที่ได้รับการเลือกตั้งดำเนินการ ประชุม เพื่อเลือกกรรมการผู้ที่เหมาะสมทำหน้าที่เป็น นายกสมาคมฯ ต่อไป
       4.8 นายกสมาคมฯ โดยความเห็นชอบของกรรมการที่ได้รับ การเลือกตั้ง มีสิทธิสรรหาสมาชิกสามัญที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมร่วมเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ เพิ่มเติมได้ ไม่เกินจำนวนที่ระบุไว้ในข้อบังคับฯ และพิจารณาแต่ง ตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ได้ ตามที่เห็นสมควร

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ.2558
(นายไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรี)
นายกสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย สมัยที่ 20