คำสัตยาบรรณ

ด้วยเกียรติของข้า
ข้าฯ ขอให้สัตยาบรรณว่า
ข้อ 1 ข้าฯ จะอุทิศตน เพิ่อรักษาชื่อเสียงของสมาคมลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย ในอุปถัมภ์ฯ และส่วนร่วม ด้วยความจริงใจ
ข้อ 2 ข้าฯ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงบังเกิด ด้วยความจริงใจ
ข้อ 3 ข้าฯ จะยึดมั่นในคำปฏิญาณและกฎของลูกเสืออย่างเคร่งครัด
ข้อ 4 ข้าฯ จะยอมรับฟังเหตุผลของหมู่คณะ และร่วมแก้ไขปัญหา โดยยึดหลักประชาธิปไตยอย่างมีคุณธรรม
ข้อ 5 ข้าฯ จะยึดมั่นในคำปฏิญาณนี้อย่างเคร่งครัด

ขอเดชะฯ พระบารมีปกเกล้า ขอให้ดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของล้นเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ขอจงได้ปกป้องคุ้มครองให้ผู้ที่ประพฤติชอบ จงมีแต่ความสุข ความรุ่งเรือง รุ่งโรจน์ในชีวิตหน้าที่การงานและครอบครัวตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการบริหารสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี